Voor bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en economische vitaliteit

Strategie & beleid

Inhoudelijke expertise en de bestuurlijke vaardigheid om oplossingen voor elkaar te krijgen. Daar kiest Goudappel voor. We werken op alle niveaus van de beleidskolom: van het vaststellen van bestuurlijke doelen tot de uitvoering op straatniveau, inclusief de complexe beleid- en besluitvorming die daar vaak bij komt kijken. We initiëren en faciliteren, met als drijfveer: de stad of regio die u wilt zijn. Scroll naar beneden voor relevante voorbeelden Mobiliteit raakt de kern van uw strategisch beleid. Economische vitaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn nauw met elkaar verweven. Daarom hebben we op een breed aantal terreinen specialistische kennis in huis en koesteren we onze procesvaardigheden. De politiek-bestuurlijke context is vaak complex, met veel actoren. Door probleemkennis, ‘drive’ en oplossingskennis bij elkaar te brengen, ontstaan de benodigde vernieuwende inzichten. Dus misschien is ons echte ‘specialisme’ wel het vermogen om kennisterreinen met elkaar te verbinden. Intern en extern. Anders kijkenBij ons werken friskijkers met deskundige bagage. We zijn onafhankelijk, kritisch en toekomstgericht. We weten immers wat er kan en durven dus wellicht ongewone oplossingen voor te stellen. Die aanpak loont. We genereren, samen met u, aansprekende perspectieven en de weg daar naar toe. Onze bijdrage kan variëren van een open klankbord-gesprek tot intensieve inhoudelijke en procesmatige begeleiding van uw bestuurlijk proces, van een klassiek adviesrapport tot interatieve sessies en bijbehorende communicatiestrategieen. Welke vorm ook passend is voor uw vraagstelling: wij zorgen voor de combinatie van inhoud en procesexpertise. We brengen feitelijkheden mee en het vermogen vooruit te kijken. Hoe ziet uw wereld er straks uit? En wat kunnen of moeten we dus vandaag in gang zetten? Innovatie Kennis- en ideeontwikkeling is een tweede natuur binnen ons bedrijf. Spelen met nieuwe ideeën, ongewone oplossingen uitproberen, ruimte geven voor een experiment, zijn nodig om plezier te houden in ons werk. En om vandaag te komen tot oplossingen voor de mobiliteitsvraagstukken van morgen. Co-creatieWe innoveren zowel zelfstandig als met partners en opdrachtgevers. We investeren risicodragend mee in concepten waarin we geloven. Zo stonden we aan de basis van (destijds) vernieuwende concepten als verkeersordening, ‘Langzaam rijden, gaat sneller’, verkeersmodellering, mobiliteitsgedreven stadsontwikkeling, shared space, de bereikbaarheidskaart en spitsmijden. Gerelateerde werkvelden: gebiedsontwikkeling, procesmanagement, mobiliteitsplannen, verkeersprognoses, onderzoek, duurzame mobiliteit, openbaar vervoer, parkeren , beter benutten en fiets

lees meer

Procesmanagement

Het verbinden van inhoud aan doelen en belangen, gericht op besluitvorming, voortgang en draagvlak. Dat is wat wij onder procesmanagement verstaan. Eenvoudige projecten bestaan immers niet meer. Zeker niet rond mobiliteit en ruimte. Procesmanagers laveren projecten door het spanningsveld van belangen en de besluitvorming, met betrokken overheden (meervoud!), marktpartijen, buurtbewoners en maatschappelijke organisaties. Maar wel met basiskennis van mobiliteit en ruimte. Inhoud en proces zijn alle twee belangrijk. Daar staan wij voor, opdat u vooruit komt. Scroll naar beneden voor relevante voorbeelden Inhoud en proces moeten in balans zijn. Een inhoudelijk perfect resultaat zonder verankering loopt uiteindelijk toch vast als er vervolgstappen genomen moeten worden. Dan zijn er bijvoorbeeld nog ‘verbetervoorstellen’ of is de agenda van het college deze maand al vol. Omgekeerd zal ook de louter op draagvlak-, besluitvorming- en verankering-gerichte projectleider niet ver komen. Er moeten immers problemen worden geanalyseerd. Er moeten oplossingsrichtingen gevonden worden. Er moeten effecten wordt uitgewerkt. Daar moet richting aan worden gegeven. En dat betekent dan weer focus op de inhoud. Maar hoe gaat de omgeving daar op reageren? Procesmensen slaan de brug tussen omgeving en inhoud. Met ons verzekert u zich van procesexpertise én inhoud. In de juiste onderlinge balans. In de juiste rolverdeling met u als opdrachtgever. De combinatie maakt ons uniek en u succesvol. U houdt de regie, wij ontzorgen. Procesmensen en experts die elkaar versterkenGoudappel is een kennisbedrijf. Onze experts zoeken naar dé beste oplossing voor een specifiek vraagstuk. Ze slaan bruggen naar collega’s uit andere vakgebieden en uw besluitvorming. Onze experts hebben daarbij oog voor het proces, maar we weten dat procesmanagement ook een vak is. In complexe situaties onderscheiden wij de proces- en de expertrol, zodat ze elkaar versterken. Dan krijgt u én de beste inhoudelijke oplossing én het beste besluit. Gespecialiseerd in proces- en projectmanagers ter plaatse (voorheen TIEM)U kent ons wellicht onder de naam TIEM. Met dit Goudappel-bedrijf hebben we ons de afgelopen jaren gespecialiseerd in het (tijdelijk) versterken van uw procesmanagement. Inmiddels opereren de TIEM-collega's ook onder de naam Goudappel Coffeng. Hun kracht blijft gelijk. Hij(m/v) gaat voor een positief college- en/of raadsbesluit. Hij heeft oog voor ieders belangen en mogelijkheden tot beïnvloeden. Hij kijkt om zich heen. Hij luistert en stuurt vanaf het begin op het vastleggen van intenties en afspraken. Hij ziet toe dat projecten hun plek krijgen binnen de besluitvorming van alle partijen. En natuurlijk besteedt hij veel aandacht aan gerichte communicatie, zowel intern ambtelijk en bestuurlijk, als extern naar private partijen en de bevolking. Daarnaast bewaakt hij de kwaliteit van de inhoud, zonder zich te laten meesleuren in de inhoudelijke complexiteit. Dat kan ons inziens alleen met een focus op procesmanagement én basiskennis over mobiliteit en ruimte. Wij leveren proces- en projectmanagers met inhoud. Met eigen inhoud en met het vermogen waar nodig die collegiale inhoudelijke hulplijn van gespecialiseerde collega's van Goudappel Coffeng of DAT.Mobility bij te schakelen. Ook hier loont de combinatie. Interactieve planprocessen 2.0Hun dagelijkse leefomgeving gaat burgers aan het hart. Ze komen daar voor op, tegenwoordig nog meer dan vroeger. Techniek baant de weg naar echte interactiviteit in planprocessen. Twitter maakte beleidsmakers en bestuurders extra benaderbaar. Op websites klikt de burger op onze elektronische kaart zijn ideeën door. 3D-simulaties vervangen rapporten. De digitale revolutie veranderde de kijk op planprocessen. Interactivietit is de nieuwe norm. Wij spelen daarop in. Zo starten we bijvoorbeeld al tijdens het opstellen van een gemeentelijk mobiliteitsplan met kleinschalige experimenten in de buurt. Het Nieuwe Procesmanagement is voor ons niet nieuw meer. Gerelateerde werkvelden: onder andere strategie en beleid, mobiliteitsplannen en verkeer, gebiedsontwikkeling en verkeersprognoses

lees meer

Onderzoek

Wij weten en meten wat u moet weten. Kennisleiderschap in mobiliteit is waar Goudappel voor staat. We hebben veel kennis over de mobilist paraat: waarom iemand reist, hoe hij reist en waar hij reist. En wat we nog niet weten, zoeken we op: in ons netwerk of door gedegen marktonderzoek. Bij ons werken gespecialiseerde onderzoekers, praktische toepassers én creatieve friskijkers die ongewone oplossingen zien. Juist de combinatie zorgt voor vooruitgang. Scroll naar beneden voor relevante voorbeelden We beschikken over een schat aan referentiekennis op het gebied van mobiliteit en ruimte. We doen toegepast sociaalwetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van beleidsvorming, -monitoring of –evaluatie. Snel en verantwoord. We beheersen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken. Wij voeren allerlei klantentevredenheidsonderzoeken uit. We weten de weg in internationale kennisnetwerken, maar weten ook objectieve feitelijkheden over uw specifieke situatie snel, representatief en hanteerbaar op tafel te krijgen: veldwerk en verkeersmodellering. Hoe gedraagt het verkeer zich nu echt? Wat vindt uw doelgroep echt? Over welke aantallen praten we? Nu, en straks. Feiten in plaats van vermoedensMeten is weten, juist in het verkeer waar onderbuikgevoelens en volkswijsheden de borreltafel gezellig maken. Waar iedereen een ervaringsdeskundige lijkt te zijn, is de bestuurs- en tekentafel toch vooral gebaat bij feiten. Moderne IT-technieken maken het mogelijk kennis uit (big) data af te leiden. Dit is een speerpunt van Goudappel. Daarnaast schuwen we ook het traditionele veldwerk niet. Van slangtelling voor verkeersintensiteiten, tot landelijke enquêtes. Van GPS-ondersteunde reistijdmeting tot het visueel waarnemen van lichtvoering. Van kentekenherkenning tot een geavanceerde meetopstelling voor bijzonder transport. Pragmatisch en praktisch verzamelen wij de feiten die nodig zijn: "Dont' guess, Know" Voorspellende modellenWe onderzoeken het verleden, het heden en de toekomst. Met state-of-the-art simulatiegereedschappen zijn wij in staat mobiliteitseffecten te voorspellen. We voeden modellen met onze kennis over mobiliteitsgedrag en trends. We spelen een actieve rol in het toegepast onderzoek naar verkeers- en vervoermodellen. We ijken met behulp van de groeiende verzameling databronnen die over mobiliteit beschikbaar komt (bijvoorbeeld NAVTEQ, GOVI en andere operationele data). Zo kijken we vooruit om u de onderbouwing te geven voor de juiste (beleids-)beslissing. Internationaal kennisnetwerk We werken samen met nationale en internationale instituten, bijvoorbeeld TNO, Universiteit Twente, de universiteit Delft, VITO, ITS-Leeds en DTU. Verschillende medewerkers zijn (part-time) betrokken bij een universiteit, bijvoorbeeld in de vorm van een promotieonderzoek. We koesteren deze brug tussen de wetenschappelijke state-of-the-art en de state-of-the practice voor onze klanten. Dat gaat verder dan alleen Nederland. Voor onze mobiliteitservaringen is internationaal veel belangstelling. Omgekeerd laten wij ons tijdens deze contacten graag inspireren door inzichten van elders. Zo blijven we dé kennisbron over mobiliteit voor u. Hieronder ziet u voorbeelden van onze projecten waar onderzoek en kennisinbreng een belangrijke rol speelde. Gerelateerde werkvelden: ICT-oplossingen, verkeersprognoses, strategie & beleid, gedrag en beter benutten.

lees meer

Big data & IT-systemen

Software, GIS-applicaties en data voor mobiliteitsvraagstukken zijn speerpunten van Goudappel. Wij hebben er zelfs een gespecialiseerd bedrijf voor opgericht: DAT.Mobility. We kennen de beschikbare databronnen, beheersen uiteraard het IT-vak en bovenal: we weten waar het om draait bij de toepassing. Of het nu gaat om operationele toepassingen op straat of het web, gereedschappen voor de verkeerskundige praktijk of het modelleren en analyseren van uw beleidsvraagstukken: wij zorgen voor oplossingen in een taal die u begrijpt. Daar waar beleid, technologie en toepassing bij elkaar moeten komen, zijn we op ons sterkst. Scroll naar beneden voor relevante voorbeelden Informatietechnologie is één van de dragers van mobiliteit, zeker in de toekomst. Circa 20% van onze omzet is software-gerelateerd en dat aandeel groeit. ´Smart Mobility´ houdt steden en regio’s bereikbaar, leefbaar en dus economisch vitaal. Dit vergt geavanceerd voorspellen van verkeerssituaties en dus slimme applicaties en toegang tot relevante (geo)data. Omgevingsgeluid, stikstofdepositie en andere milieu-effecten bedreigen leefbaarheid. Vertrouwde milieumodellen zorgen voor inzicht in de effecten. Landsdekkend als dat nodig is, desnoods op adresniveau. WebGIS-gebaseerde beleidsinstrumenten slaan bruggen tussen overheden, publiek, politiek, hulpdiensten, weggebruikers én bedrijven. Wij zijn niet voor niets marktleider geworden. Al vijftig jaar leggen we onze kennis vast in geautomatiseerde oplossingen en databases. Onze eigen adviezen en mobiliteitsdiensten zijn ‘Powered by Goudappel IT’ en leveren diezelfde betrouwbare en toepasbare produkten, data en services aan alle partijen in het veld. In het web van geodata en andere databronnenVia ons krijgt u toegang tot een veelheid aan relevante databronnen. Als één van de eerste partijen in Nederland koppelden wij met de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). We zijn grootgebruiker van het Nationaal Wegenbestand en tegelijk werken we met NAVTEQ data en gebruiken en verrijken we OpenStreetMap. We kunnen overweg met de enorme datastroom die uit nieuwe initiatieven en systemen beschikbaar kan komen (Chipcard-data, GOVI, mobiele app's, V-Log, et cetera). Die data bewerken we met reguliere GIS software, maar ook steeds vaker met doelgerichte informatiesystemen die we zelf bouwen. Bijvoorbeeld om verkeersgegevens te organiseren en richting u te ontsluiten. Dergelijke systemen zijn als product of als abonnement beschikbaar. Wij willen u ontzorgen. BeleidsinstrumentenSoftware en begrip van het beleidsveld stellen ons in staat te ‘spelen’ met geodata. We kunnen snel situaties analyseren vanuit verschillende invalshoeken. Niet de techniek, maar uw vraag bepaalt onze aanpak. We hebben alle vaardigheden daarvoor in huis en werken met korte lijnen, meestal zelfs een-op-een. Wij kunnen programmeren, maar altijd vanuit de inhoud en met begrip van het kader en bijbehorende processen. Zo bouwen we applicaties met een heldere en praktische meerwaarde, die data verwerken en informatie leveren. Traceerbaar, toetsbaar en herhaalbaar. Wij brengen zo (objectief) inzicht aan de bestuurderstafel zodat u beter kunt besluiten over uw stad, dorp of regio. Professioneel IT-vakmanschapMaatwerk of standaard-software, wij ontwikkelen professioneel volgens de modernste bewezen technieken, gebaseerd op open standaarden en velerlei databases. Zo gebruiken wij Google Web Toolkit om onze webapplicaties platform-onafhankelijk te maken. Methodieken als Prince2, SCRUM en ingerichte OTAP-straten zorgen voor een beheerst proces. Wij kunnen software-as-a-service aanbieden, zoals uw verkeersmodel, inclusief volwaardige helpdesk en incidentmanagementsysteem. Dat scheelt u beheerskosten en levert meer gebruiksgemak. U betaalt naar gebruik. Daar gaat het immers om. Hieronder treft u voorbeelden uit onze praktijk waar software, GIS en data een belangrijk element zijn van onze toegevoegde waarde. Gerelateerde werkvelden: verkeersprognoses, milieu, strategie & beleid , verkeersmanagement en beter benutten.

lees meer

Gebieds- & locatieontwikkeling

Ogenschijnlijk tegengestelde belangen verenigen. Dat is de opgave bij stedelijke en locatieontwikkeling. ‘Bereikbaarheid en mobiliteit’ zijn daarbij steeds bepalender factoren. Van structuurvisie tot dorpsplein, van kruispunt tot stedennetwerk, van vastgoedproject tot bestemmingsplan. Goudappel ontwikkelt vanuit een integrale benadering van technische mogelijkheden, ruimtelijke wensen en maatschappelijke behoeften. Zo vinden wij creatieve oplossingen waarbij ogenschijnlijk strijdige invalshoeken elkaar juist versterken. Oplossingen die juridisch standhouden bij de Raad van State, als dat aan de orde komt. Wij maken ruimtelijke ambities ‘maakbaar’. Onze adviseurs kunnen inhoudelijke mobiliteitsexpertise verbinden met de wereld van ruimtelijke ordening en vastgoed. Wij vinden de kans en de balans. Scroll naar beneden voor relevante voorbeelden Stedelijke ontwikkeling gaat over verblijven én verplaatsen. Wat voor stad wil je zijn? Waar lokaliseer je welke functie zodat deze optimaal bereikbaar zijn voor de doelgroep? Welke kansen voor ruimtelijke ontwikkeling biedt nieuwe of bestaande infrastructuur? Hoe creëer je ruimte voor fiets, parkeren en openbaar vervoer? Voor recreatie, voor leisure, voor economische bedrijvigheid? Nu en straks. Dat doen we vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit zijn in onze optie k onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij maken gebieden aantrekkelijk, voor bewoners, forenzen en recreanten, voor winkeliers en kenniswerkers, voor jong en oud, voor auto, trein én scootmobiel. Publiek én privaat Wij werken op elk schaalniveau. Wij werken zowel aan (beleids)plannen voor overheden (centraal en decentraal), aan locatieontwikkelingen voor projectontwikkelaars, retailers en bijvoorbeeld organisatoren van evenementen. Waar nodig brengen wij hen bij elkaar aan tafel. We verenigen belangen en snappen het bestuurlijke spel. We weten hoe je een ontwerp Raad van State-proof maakt en kennen de tucht van de markt. Onze specialistische kennis én het vermogen tot verbinden, brengt ons aan tafel bij menig ruimtelijke opgave. Vanaf de eerste macroverkenning tot aan de vormgeving van straat, stalling of (tijdelijke) verkeersregeling. Leefbaarheid én economische vitaliteit Goed gekozen mobiliteitsoplossingen leiden tot vitale gebieden waar het goed toeven is. Veilig, schoon, bereikbaar en een aantrekkelijke openbare ruimte. Wij weten waarom consumenten kiezen voor een bepaald winkel- of uitgaansgebied. We kennen de succesfactoren voor een voorzieningenstructuur. We zijn gespecialiseerd in kwantitatief distributieplanologisch onderzoek. Wij zijn marktleider in het voorspellen en onderbouwen van verkeersstromen en parkeerbehoeften. Dat is cruciaal voor juridisch houdbare plannen. Al die kennis brengen wij in in uw economische, planologische of sociaal-geografische planstudies. Betrouwbaar, tastbaar en begrijpbaar. Infrastructuur én gedrag Alleen het juiste gebruik maakt goed ontworpen infrastructuur rendabel. Wij weten wat de gebruiker van ruimtelijke infrastructuur beweegt en krijgen hem of haar in beweging. Gedrag is namelijk niet altijd rationeel, maar wel vaak voorspelbaar en beïnvloedbaar. Gedragsinterventies zijn vaak sneller en goedkoper dan investeringen in steen en asfalt. De juiste kennis van gebruik en misbruik voorkomt dure ontwerpfouten. Door het betrekken van de gedragskundige invalshoek bij verkeer en ruimte, bereiken wij meer met minder. Gerelateerde werkvelden: Parkeren, ontwerp openbare ruimte, strategie & beleid, verkeer & mobiliteitsplannen, verkeersmanagement, gedrag en verkeersprognoses.

lees meer

Gedrag

Alleen het juiste gedrag maakt infrastructuur rendabel. Met gedragsinterventies en aandacht voor de belevingswereld van de weggebruiker bereikt Goudappel dat infrastructuur werkt. We bereiken meer met minder, want gedragsinterventies zijn goedkoper, flexibeler en leveren sneller resultaten dan infrastructurele investeringen. Onze combinatie van verkeerskundige kennis met gedragskennis, levert ongekende interventiekracht voor uw mobiliteitsvraagstukken. Wij krijgen de mobilist in beweging, want we weten wat hem beweegt. Scroll naar beneden voor relevante voorbeelden In het verkeer gedragen mensen zich toch net iets anders dan in andere situaties. Met onderzoek maken wij de drijfveren achter mobiliteitsgedrag expliciet. We kennen de hoofdlijnen én de nuances. We verplaatsen ons in de belevingswereld van de weggebruiker, met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en praktische ervaring. We zoeken uit wat oorzaak is en gevolg en vertalen dat naar onze adviespraktijk. Wat werkt wel? Wat niet? En waarom? Dat doen we van macro- tot microniveau. Van de veranderende behoefte aan infrastructuur door trends als het nieuwe werken, verstedelijking en vergrijzing, tot aan het voorkomen van te hard rijden of het verkeerd rijden op een rotonde. Niet rationeel, wel voorspelbaar.Verkeersdeelnemers zijn bovenal gewoon mensen. Hoewel niet altijd rationeel houdt menselijk gedrag zich wel degelijk aan wetmatigheden. Die kennis gebruiken wij bij het vormgeven van mobiliteitsoplossingen. We toetsen ontwerpen: gaat de gebruiker zich wel gedragen zoals aan de infrastructurele tekentafel bedacht? En we zorgen dat bestaande infrastructuur beter gebruikt wordt, door in te grijpen op het gedrag van de individuele weggebruiker. Gedrag is een knop waaraan je kunt draaien richting een door u gewenste uitkomst. Een verbeterde verkeersveiligheid bijvoorbeeld, of duurzamer reisgedrag, of een betere bereikbaarheid. Informatie voor de weggebruikerInformatie is een belangrijk stuurinstrument, maar de weggebruiker kan maar een beperkte hoeveelheid aan. Deelname aan het verkeer is een inspannende bezigheid en er komt (te) veel informatie op de verkeersdeelnemer af. Dat moet allemaal geabsorbeerd worden en vertaald naar beslissingen en acties. Schakelen, op andere verkeersdeelnemers letten, de weg vinden, verkeerborden lezen, het navigatiesysteem gebruiken, et cetera. Dat lukt dus maar ten dele en veelal op basis van vaste routines. Wij weten welke reisinformatie in welke vorm wanneer effectief kan zijn. Zo is routekeuze iets wat primair voor vertrek gebeurt. Dat is van belang voor de keuze voor bebording en teksten op bijvoorbeeld dynamische informatiepanelen. Het nieuwe plannenReistijdwinst is niet meer het enige leitmotiv voor ons verplaatsingspatroon. Hoe we een reis beleven blijkt een cruciale factor. We gaan immers massaal nieuw werken, autobezit is uit, fietsen is hip, de scheiding werk en privé vervaagt. Werken wordt steeds vaker zakelijk ontmoeten en flexwerken, al dan niet onderweg. Reistijd wordt werktijd of tijd voor social media. Dit 'nieuwe gedrag' en daarmee een nieuwe kijk en waardering op verplaatsen, is cruciaal in het ruimtelijk plannen van steden, dorpen en verbindingen. Wie plant voor het gedrag van nu krijgt straks oplossingen die bij oplevering niet meer voldoen. Goudappel Coffeng is de sociaal-wetenschappelijke kennisbron voor realistische toekomstprognoses, die de wereld van morgen een stap dichterbij brengen. Beter benutten van infrastructuurDe combinatie van harde en zachte ‘engineering’ levert in onze ogen de beste oplossingen. Aandacht voor de ‘mens’ levert betere ontwerpen en rekt de bruikbaarheid van bestaande infrastructuur op. Vooral dat laatste is goed nieuws, want infrastructurele maatregelen kosten in de regel veel geld en vooral doorlooptijd. Met gedragsinterventies waarbij de weggebruiker cantraal staat boekt u met beperkte budgetten nú al resultaat. Denk daarbij aan interventies als spitsmijden of de introductie van slimme visuele reminders op de weg die gewenst gedrag aanmoedigen. Uw infrastructuur wordt beter benut en gaat langer mee. Onze dienstverlening verrichten wij onder de merknamen Goudappel Coffeng en Tiem. Gerelateerde werkvelden: verkeersmanagement, strategie & beleid, onderzoek, duurzame mobiliteit, beter benutten en verkeer- en mobiliteitsplannen.

lees meer

Openbaar vervoer

Er is nog volop ruimte voor beter en goedkoper openbaar vervoer. Juist door schakels te versterken naar andere mobiliteitsvormen, tussen beleid, uitvoering en monitoring, tussen praktijk en wetenschap en tussen proces en inhoud. Goudappel vormt die schakels, want bereikbaarheid, leefbaarheid en economische vitaliteit kunnen niet zonder aandacht voor openbaar vervoer. Maar wel als schakel in het totale speelveld van mobiliteit en Ruimte. Diepe kennis van openbaar vervoer én zijn context is onze kracht. Scroll naar beneden voor relevante voorbeelden Inhoud, lokale kennis en procesvaardigheden zijn drie pijlers onder onze dienstverlening. Dat is een profiel dat wij koesteren omdat het recht doet aan uw OV-vraagstukken. OV is nooit op voorhand de oplossing, maar een ruimtelijk initiatief zonder aandacht voor OV-aspecten is dat in veel situaties evenmin. Onze ambitie is uw OV-systeem beter en efficiënter te maken, als onmisbare schakel in uw hele speelveld van ruimte en mobiliteit. Daarom werken wij voor provincies, stadsregio’s, gemeenten en vervoerders, in diepte en breedte: van visievorming tot aanbesteding en concessiebeheer, van vervoerwaardestudie tot klanttevredenheids-onderzoek, van knelpuntdiagnose tot ontwerp, van verkeersprognoses tot loopstromen op en rond stations. OV-netmanagementHogere eisen van de reiziger, maar ook toenemende druk op de kosten, dwingen om slim om te gaan met het OV-systeem. Enerzijds betekent dat het rationaliseren van het netwerk: sneller, frequenter en betrouwbaarder vervoer op de hoofdassen. Daar ondersteunen wij bij, door optimalisatie van netwerken en dienstregelingen, met praktijkervaring en verfijnde prognosemodellen die reizigerseffecten realistisch berekenen. Anderzijds zoeken en realiseren wij ook benodigde slimme regionale (maatwerk)oplossingen om de ontsluiting van het OV te blijven garanderen. Dat laatste betekent vaak co-creatie met andere stakeholders. Onze CrisisCactus-methodiek laat zien dat beter en efficiënter OV alleen bereikt wordt door aan meerdere knoppen te draaien. SpoorHet spoor is volop in beweging. Met bewezen instrumenten laten we de te verwachte reizigersstromen zien van keuzes op het gebied van bijvoorbeeld IC-halteren of frequentieveranderingen, of de potentie van nieuwe stations. Daarbij kijken we ook naar de (bij)effecten op bus, tram, metro, regiotaxi, auto en de fiets: wij beschouwen de hele keten van een reis, en het totale mobiliteitsysteem. De reiziger centraal zetten is onze filosofie, met kennis van zaken over kosten, infrastructuur en organisatie. Dat leidt tot afgewogen oplossingen die de reiziger, vervoersautoriteit en vervoerder echt verder helpen. Doorstroming en betrouwbaarheidBetrouwbaarheid is meer dan stiptheid van voertuigen, veel meer. Wij benaderen OV vanuit de bijdrage aan de totale reis van de reiziger, dus met voor- en natransport, met overstapperikelen. Door te investeren in betere doorstroming en hogere betrouwbaarheid wordt OV voor meer mensen aantrekkelijk. Dat levert extra inkomsten en bespaart kosten. Betrouwbaarheid is een dubbelsnijdend zwaard. Het is één van onze speerpunten. Prognoseinstrumenten & ‘Big Data’Wij brengen objectieve feiten naar de beleidstafel. Dat stelt u in staat verantwoord keuzen te maken en toekomstige baten te kwantificeren om uw investeringen te rechtvaardigen. Er is nog veel winst te behalen blijkt uit onze praktijk. We hebben krachtige prognose-instrumenten en beschikken als enige in Nederland over een eigen landelijk dekkend verkeersmodel inclusief al het OV (het NVM). Met dit instrument voeren we multimodale analyses uit op die belangrijke regionale schaal. In groeiende mate gebruiken we de nieuwe schat aan data, zoals GOVI en de OV-chipkaart. Er is zoveel ‘Big Data’ beschikbaar dat het de kunst is hier nuttige informatie van te maken. Wij beheersen die kunst. Wij sporen gericht knelpunten en verbeterpotentieel op. Dat brengt beter OV snel dichterbij. Aanbesteding, concessiebeheer en klanttevredenheidWe weten wat het is om in een bus-, tram- of treinbedrijf te werken. We kennen daarnaast de klappen van de zweep in beleidsprocessen en bij aanbestedingen. Deze positie stelt ons in staat belangen te verbinden. We brengen aanbesteders en inschrijvers bij elkaar, met één doel voor ogen: het beste OV voor een faire prijs. Ook zelf zijn we continu op zoek naar verbeteringen, nu weer als meereizend ‘mystery-guest’, dan weer als frisdenker aan de strategische beleidstafel: hoe bereiken we een schaalsprong in het openbaar vervoersysteem? Toegang tot nieuwe kennisOpenbaar vervoer kan zich verheugen in een groeiende wetenschappelijke belangstelling. Wij moedigen die ontwikkeling aan, want nieuwe kennis creëert nieuwe mogelijkheden. Ook hier koesteren we onze schakelpositie: tussen wetenschap en praktijk. Zo hebben we onder andere wetenschappelijke samenwerking met de TU Delft en de Universiteit Twente op het gebied van OV-ontwerp en OV-prognosemodellen. Dat verzekert ons, en dus u, tot toegang tot de meest recente nieuwe kennis. Gerelateerde werkvelden: strategie & beleid, verkeersmanagement, verkeersprognoses en duurzame mobiliteit

lees meer

Beter Benutten

Gedragsbeïnvloeding en slimme technologie halen meer uit bestaande infrastructuur. Beter Benutten is dus bij uitstek een Goudappel-thema, waar we degelijke verkeerskundige analyses kunnen koppelen aan gedrag, ‘smart mobility’ en stakeholdermanagement. Goudappel zorgt voor een aantoonbaar ‘beter benutten’-effect. Scroll naar beneden voor relevante voorbeelden Vernieuwende concepten concreet en werkend maken, is de kern van ons dienstenportfolio. Dat geldt zeker voor een breed thema als Beter Benutten. Met onze mobiliteitsdiensten als Spitsscoren en Spitsvrij hebben we aantoonbaar laten zien dat we de mobilist duurzaam andere keuzen kunnen laten maken: uit de spits en uit de auto voor bereikbare en leefbare regio’s. Die kennis staat klaar voor u als klant, om uw ‘beter benutten’-idee werkend te krijgen of te komen tot een effectief maatregelenpakket. We stonden niet voor niets aan de basis van de in het Beter Benutten-programma gehanteerde instrumenten, zoals de CROW-mobiliteitsscan (met de Benuttingsmeter en de Bereikbaarheidsindicator) en leveren we maar liefst drie experts in het Landelijke expertteam. Gerelateerde werkvelden: verkeersmanagement, ICT-oplossingen, gedrag en fiets

lees meer

Fiets

Fietsen zorgt voor leefbare steden die bereikbaar zijn. Fietsen is goed voor lijf en leden, voor de fietser en zijn buren. Wie trappend de auto laat staan belast lucht en klimaat stukken minder. Reisbetrouwbaarheid stijgt. Verblijfsgenot en verkeersveiligheid in binnensteden neemt toe. We blijven vitaal en gezond. Ook autowegen gaan beter stromen wanneer meer forenzen de fiets pakken richting werk of OV-knooppunten. Inspirerende visies, plannen die werken, voorzieningen die passen, Goudappel verhoogt de fietsbaarheid in uw regio, van uw locatie, van uw doelgroep. Scroll naar beneden voor relevante voorbeelden Maar, zelfs Nederlanders gaan niet uit zichzelf fietsen. Voor 50% van de ritten onder de 7,5 kilometer in het woon-werkverkeer nemen we nog steeds de auto. Daar liggen enorme kansen. Met fietsen verduurzaamt u uw mobiliteit. Slim gekozen doorgaande routes zorgen voor tijdwinst, zeker met een e-fiets. Ze verlagen de drempel en vergroten het potentieel ‘mensen op fietsafstand’. Maak ze fietsvriendelijk. Wij helpen u dergelijke fietssnelwegen plannen en vormgeven. Gedragsinterventies complementeren dit infrastuctuurbeleid, doelgroepgericht. Met de fiets en ons komt u verder. Fietsstraten en -stedenFietsers zorgen voor ogen op straat. Dat is en voelt veiliger. De fiets is stil, zuinig en neemt minder ruimte in beslag. Een investering in de fiets is de meest efficiënte vorm om leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren. Meer fietsers maakt een prettiger stad of woonwijk, een prettige stad of wijk trekt meer fietsers. Geef de fiets de ruimte juist nu budgetten krimpen, nu duurzaamheidsdoelstellingen in de knel komen en nu winkelgebieden steeds harder met internet moeten concurreren. De fiets verovert de wereld. Steden in opkomende (BRIC)-landen groeien en groeien. Het besef dringt door dat nog meer autowegen geen oplossing zijn. De Verenigde Staten, toch autoland bij uitstek, zet vol in op de fiets vanuit de motieven gezondheid, streetlife en geldbesparing. Vanzelfsprekenderwijs kijken ze naar Nederland, en dus naar ons. Hoe doen wij dat hier? De internationale opmars van de ‘fietsende stad’ inspireert. We exporteren kennis en importeren frisse nieuwe denkbeelden. We zien ook voor Nederland nog veel verbeterpotentieel in de combinatie van fiets en openbaar vervoer, en de e-fiets. Cycling For Everyone from Dutch Cycling Embassy on Vimeo. Visies die inspireren, plannen die werken, voorzieningen die passen.Met visie, ontwerp, onderzoek, kentallen, software en begeleiding helpen wij gemeenten, provincies en vastgoedontwikkelaars. Stapsgewijs maken we locaties fietsvriendelijker, van routekeuze tot vormgeving, van fietsrouteplanner tot stalling en oplaadpunten. Goudappel Coffeng biedt, als onafhankelijke expert, het hele pakket. Gerelateerde werkvelden: duurzame mobiliteit, ontwerp openbare ruimte, gebiedsontwikkeling, parkeren, verkeer & mobiliteitsplannen en beter benutten.

lees meer

Ontwerp & openbare ruimte

‘Verkeer’ is altijd ‘onderdeel van’. Integrale ontwerpers zoeken samenhang tussen mobiliteit, mens en ruimte. Waar prettig verblijven en verplaatsen elkaar versterken. Waar kinderen veilig kunnen spelen en parkeergarages makkelijk inrijdbaar zijn. Waar detailhandel en horeca floreert, we onze buren kunnen ontmoeten en geen files staan. Waar we ‘als van zelf’ onze weg vinden en de bijbehorende snelheid. Kortom: we creëren ruimtelijke kwaliteit die verkeerskundig kloppend is. Scroll naar beneden voor relevante voorbeelden Weinig bureaus kunnen die dubbele bril aan. Goudappel wel. Wij hebben gedreven verkeerstechnisch adviseurs en eigen stedenbouwkundigen, ontwerpers, (verkeers)planologen, omgevingspsychologen en landschapsarchitecten. Ze zijn op elkaar ingespeeld. Plein, parkeergarage of een groter gebied? We zorgen voor een passend ontwerp, in eigen beheer of in samenwerking met deelspecialisten. Alleen door van verschillende kanten te kunnen kijken, ontstaat duurzame kwaliteit in de buitenruimte. Meer leefbaarheid, vitaliteit en eigenheid, met minder overleg, minder kunstgrepen achteraf en dus lagere kosten. Dat is volgens ons integraal ontwerpen. Openbare ruimte stuurtGoed ontworpen openbare ruimte zet de mens centraal. We creëren plekken waar mensen graag verblijven en makkelijk kunnen komen. Ontwerp, maatvoering en gebruikte materialen zijn daarbij geen toevallige keuze, maar stuurinstrumenten. Net als inbedding in de omgeving, groen en inpassing van voorzieningen. Uw openbare ruimte heeft aantoonbare invloed op verkeersveiligheid, sociale cohesie, winkelomzet, vastgoedwaarde, vandalismebestrijding, luchtkwaliteit of zelfs obesitas bij uw jeugd. Integraal ontwerpen levert geld opEen plek die leeft gaat langer mee. heeft langere tijd geen aanpassingen nodig. Een plek die ‘klopt’ laat vastgoedwaarde en winkelomzetten stijgen en remt vandalisme af. Kortom: leidt tot duurzaamheid. Een multidisciplinaire ontwerppartner vindt creatievere oplossingen én signaleert ontwerpfouten sneller. Vroegtijdig toetsen van een ontwerp voorkomt veel duurdere reparaties en kunstgrepen tijdens beheer en onderhoud. Een integraal, op elkaar ingespeeld team bespaart op foutkosten en op de kosten van afstemming. Minder ruis tussen visie, ontwerp en bestek. Laat u inspirerenOntwerpen moeten passen bij het karakter van de plek en haar gebruikers. Dat is te zien in ons inspiratieboek. Graag laten we zien hoe de ‘genius loci’, de eigenheid van een plek, ons telkens inspireerde. Onze ontwerpen vielen onder andere in de prijzen in Manhattan en bij de Jantje Beton Speel Award. Visualiseren en co-creatieRuimtelijke kwaliteit ontstaat in dialoog met belanghebbenden. We ontwerpen voor winkeliers, recreanten en forenzen, voor spelende kinderen en de minder mobiele, oudere bezoeker. De ruimte is voor iedereen. In ontwerpateliers of inspraakavonden nemen wij belanghebbende mee naar de wereld van morgen. Met inspirerende schetsen of realistische (3D)-simulaties brengen wij ontwerpen tot leven. Zo kan deze ‘shared space’ er uit zien. Zo gaat dit kruispunt werken. Met een rijcurvesimulatie garanderen we de toegankelijkheid van bijvoorbeeld een laad-los-situatie. Specialisten werken de verkeersregelingen uit. Et cetera. Integraal ontwerpen is weten waar en wanneer je specialistisch moet doorprikken. Gerelateerde werkvelden: gebiedsontwikkeling, gedrag, fiets, duurzame mobiliteit en parkeren.

lees meer

Parkeren

Verplaatsen is alleen zinvol als je ook stil kunt staan. Met parkeren stuurt u op bereikbaarheid, kwaliteit van openbare ruimte, en dus ook op leefbaarheid en economische vitaliteit. Parkeren vergt specialistische kennis én vooral de kunst van het inbedden. Positioneer het onderwerp duidelijk in het grotere geheel van strategie en beleid, verkeer, projectontwikkeling, ontwerp, aanbesteding en exploitatie. Goudappel biedt u beide. Parkeren wordt van kostenpost en maatschappelijke klaagfactor een effectief sturingsinstrument. Uw ruimte gaat leven. Scroll naar beneden voor relevante voorbeelden Parkeren is in onze visie voorwaardenscheppend voor de stad die u wilt zijn. Voor het complex dat u wilt opleveren.We gaan voor ruimtelijke kwaliteit die ook bereikbaar en betaalbaar is. Met parkeerfuncties stuurt u op de aantrekkelijkheid van vervoerswijzen. Auto’s of liever fiets-OV-combinaties? U stuurt op aantrekkelijkheid van het winkelgebied. Voel ik me als automobilist welkom? En als recreërend consument? Parkeren betekent omgaan met spanningsvelden en maatschappelijke trends. Nederland vergrijst, gaat e-rijden. Gebieden krimpen en binnenstadbewoners doen steeds vaker hun auto van de hand. Dit zijn mobiliteitsvraagstukken én parkeervraagstukken. Meer parkeren voor minder-mobielen, laadpalen, andere exploitatiescenario’s, weer-het-blik-uit-mijn-straat-comités et cetera. We denken dan ook integraal mee met overheden, projectontwikkelaars en stedenbouwers. Visies die inspireren, plannen die werken Parkeren faciliteert ambitie, maar parkeerders claimen ook schaarse openbare ruimte. Parkeervoorzieningen kosten geld, goed parkeeradvies levert geld op. Meervoudig gebruik bespaart aanzienlijk op investering en exploitatie. De juiste infrastructuur met de juiste spelregels optimaliseert benutting. U brengt vraag en aanbod in belans. Dat geldt op gebiedsniveau en op het niveau van een individuele parkeergarage. Hoeveel plaatsen? Hoe vormgegeven? Hoe gereguleerd? Hoe krijg je de exploitatie kloppend? Hoe ruimtelijke ingepast? Parkeerbaarheid begint in onze ogen al ruim voor de inrit van de parkeergarage. Van strategische ambitie tot financiële haalbaarheid, van beleid tot exploitatie: we onderzoeken, ontwerpen, onderbouwen, implementeren en verbinden. Dat zorgt voor draagvlak, versnelt besluitvorming en bespaart kosten. Meten is weten Met objectieve feitelijkheden brengen wij zekerheid in planprocessen. We doen parkeeronderzoek en kunnen enquêtes uitvoeren. Onze (dynamische) parkeerbalansen doen betrouwbare uitspraken over toekomstig vraag en aanbod. En over de effecten in financiële zin. Onze kennis en objectieve data vinden hun weg naar marktstandaarden, zoals CROW-Parkeerkencijfers, CROW-Verkeersgeneratie, NEN-2443, en FietsParkeur. Met objectieve feitelijkheden en duidelijke duiding staat u daarnaast sterker in juridische procedures over bijvoorbeeld bestemmingsplannen of bouwvergunningen. Ontzorgen van het hele proces De parkeermarkt is een markt van versnipperde specialismen. Goudappel Coffeng heeft de kennis, ervaring en onafhankelijkheid in huis om deze deeloplossingen onderling te verbinden ten dienste van uw situatie. Samen met onze partner International Tender Services zijn wij bijvoorbeeld marktleider in het aanbesteden van parkeren en OV.. Diepgang en breedte is onze kracht. Van het opstellen van een parkeernota tot en met de realisatie van een mobiliteitsknooppunt. Van advies over de digitalisering van uw parkeerproduct tot het (Europees) aanbesteden van apparatuur, voorzieningen, dienstverlening en exploitatie. U houdt de regie, wij ontzorgen. Gerelateerde werkvelden: strategie & beleid, gebiedsontwikkeling, openbaar vervoer, ontwerp openbare ruimte, onderzoek en procesmanagement.

lees meer

Verkeer & Mobiliteitsplannen

Verbindend, dat moet een planproces zijn, met uiteraard gedegen inhoud. Goudappel is marktleider voor mobiliteitsgerelateerde plan- en ontwerpprocessen voor provincies, regio’s, waterschappen, projectontwikkelaars en gemeenten. Dat is altijd maatwerk, met couleur locale en de aanpak en vorm die in uw situatie effectief is. Samen zorgen wij voor plannen met visie én uitvoeringskracht. Scroll naar beneden voor relevante voorbeelden Wij verbinden de beleidsvelden economie, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en milieu in onze plannen. Mobiliteit is een integraal en geen sectoraal vraagstuk. Het gaat om actualiteit in een duurzaam beleidskader of strategie. Wij hebben een antwoord gevonden op de paradox van lange termijn plannen en het kunnen inspelen op de ontwikkelingen van vandaag. Dat geldt voor vanuit beleid geïnitieerde projecten, als voor anderszins urgente verkeersgerelateerde vraagstukken binnen uw gemeente, regio, wijk of bouwplan. Vorm volgt daarbij functie, want de juiste inhoud moet ook ‘landen’. De tijd van dikke rapporten is voor ons al jaren voorbij. Korte teksten met duidelijke afbeeldingen, interactieve sessies met verkeersmodellen en social media. Het opstellen van mobiliteitsbeleid wordt een dynamisch en continu proces. Dat is goedkoper, effectiever en leuker. En wat blijft is onze inbreng van deskundigheid, onafhankelijkheid en verfrissende inzichten. Vorm + Inhoud = Meer! Lokale eigenheid en regionale inpassingIeder gebied heeft haar eigen unieke kwaliteiten en opgaven. Die eigenheid willen we behouden in onze advisering. Liefst nog extra versterken. Onze adviseurs hebben regionaal het overzicht: ruimtelijk, demografisch en bestuurlijk. Dat is een groot voordeel dat wij als marktleider hebben. De keuze voor Goudappel Coffeng betekent toegang tot een schatkamer aan regionale, ook historische, referentiekennis. We zijn snel ingewerkt en weten waar extra opletpunten kunnen zitten. Zo behalen we binnen budget meer resultaat. Interactieve planvorming 2.0In onze advisering slaan we bruggen: tussen beleidsvelden, tussen beleid, projecten en beheer, tussen gemeente en regio en tussen overheid en burger. We zien een planningsproces bij uitstek als kans om interactie tot stand te brengen en samen tot gemeenschappelijke inzichten te komen. Inwoners en maatschappelijke organisaties brengen steeds meer in. Nieuwe media, zoals smart phones en interactieve kaarten maken dat ook mogelijk. Ons instrumentarium groeit daarin mee, zoals quickscan verkeersmodellen. Plannen worden dynamischer, met ruimte voor tussentijdse evaluatie en ruimte voor kleinschalige experimenten voor echte vernieuwing in de wijk. Mobiliteit maak je immers samen. Flexibel de juiste specialismen inschakelenMet ons verzekert u zich van de beschikbaarheid van de juiste expertise op het juiste moment. Aan het begin van een planproces is immers niet altijd precies duidelijk welke externe expertise nodig zal zijn. Met onze breedte, diepte en omvang zijn wij als geen ander in staat snel te schakelen tussen collega’s, zonder de overhead en vertraging van een extra aanbesteding. Kennis van duurzaam veilig, programma hoogfrequent spoor, gedrag, interactieve beleidsvorming, veldwerk, et cetera, Goudappel Coffeng heeft het, voor u. Verkeerskundig kloppend ontwerpenGemeentelijke Verkeers- en Vervoerplannen (GVVP) worden uiteindelijk projecten op straat. We beschikken over een speciale groep die ontwerpen maakt. Of verbetert. Is de juiste verkeerskundige oplossing gekozen? Zijn de rijcurves passend? Wat betekent dit voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte? Kan het veiliger? Voor dat laatste beschikken wij over gecertificeerde auditors. Maatwerk blijft de standaard. Kijk hieronder naar een greep uit onze praktijk op het gebied van verkeersadvies en mobiliteitsplannen. Gerelateerde werkvelden: strategie & beleid, gebiedsontwikkeling, ontwerp openbare ruimte, openbaar vervoer, fiets, onderzoek, gedrag, verkeersmanagement, procesmanagement en verkeersprognoses.

lees meer

Milieu

Negatieve milieu-aspecten maximaal beperken. Ook dat is mobiliteit. Ons kunnen verplaatsen brengt immers veel goeds, maar kan ook de schone lucht, omgevingsaangezicht, klimaat of de rust belasten. Goudappel zoekt de verantwoorde middenweg, waar ambities, belangen en wettelijke kaders samenkomen. Zo zorgen we voor oplossingen, voor rechtszekerheid en voor voortgang in ruimtelijke projecten. Scroll naar beneden voor relevante voorbeelden We zijn gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van verkeer en de bijbehorende milieuaspecten. Dat doen we kwantitatief en objectief. Met ons krijgt u gedegen prognoses en valideerbare onderbouwing van uw plannen. Of het gaat om akoestisch onderzoek of emissie-berekeningen: we kennen de achtergronden van de methodiek en snappen de verbanden tussen oorzaken en gevolgen. Zo waren we nauw betrokken bij de methodiek van het Nationaal Samenwerkprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS). Dat leidt tot juiste berekeningen en juiste interpretaties. We laten u en uw stakeholders zien hoe, waar en waarom geluid, fijnstof, NOx of CO2 verandert. En vooral ook wat daar aan te doen valt. Juridische aspecten van verkeerDe hedendaagse burger trekt zijn mond open en schuwt de rechtsgang niet. Milieu gaat gepaard met complexe wettelijke kaders. Het belang van zorgvuldige plan- en besluitvorming neemt alleen maar toe. Onze adviseurs doorgronden de inhoud en kennen de juridische mores. In tracé- en MER-studies kennen we beide kanten van de tafel. Dan weer hebben we zitting in commissies voor de m.e.r. In andere situaties bereiden we juist de toetsing door deze commissies voor. We toetsen verkeersplannen vroegtijdig op draagvlak en milieu-effecten. Dat voorkomt kostbare en tijdrovende verrassingen. En mocht het toch nog tot een procedure komen, dan blijken onze adviezen Raad-van-State-proof. De juiste softwarehulpmiddelen voor analyse en presentatie We hebben computergereedschappen om in detail milieuaspecten te kunnen bepalen en analyseren. Een grafische presentatie in bijvoorbeeld een geluidskaart zorgt voor overdraagbaar inzicht. De nieuwste generatie verkeersmodellen maakt het mogelijk om verwachtte verkeerstromen realistisch in beeld te brengen, wat de herkenning en erkenning tijdens inspraak vergroot. Onze gereedschappen, zoals OtEmissions, maken het mogelijk om al tijdens de eerste verkeerskundige verkenning milieu-gerelateerde aandachtspunten te signaleren. De afdeling Verkeer en de afdeling Milieu werken zo mét elkaar in plaats van ná elkaar. Duurzame mobiliteit Een duurzaam mobiliteitsysteem is volgens ons zowel efficiënt als veilig, schoon, zuinig en stil. Wij werken aan verduurzaming volgens de vier V’s: Voorkomen van verplaatsingen, Verkorten van de resterende verplaatsingen, Vervangende alternatieven voor de auto aanbieden en Verschonen van voertuigen. Juist een evenwichtig beleid op elk van deze vier V’s tegelijk, leidt kosteneffectief tot resultaten. Van nulmeting tot evaluatie: wij staan voor vergroening van uw mobiliteitssysteem. Gerelateerde werkvelden: duurzame mobiliteit, "ICT-oplossingen":ICT-oplossingen, strategie & beleid en procesmanagement.

lees meer

Verkeersmanagement

Verkeersmanagement levert een belangrijke bijdrage aan bereikbaarheid. Beschikbare wegen worden door een goede toepassing van verkeersmanagement optimaal benut. Mobilisten kunnen hierdoor weloverwogen keuzes maken ten aanzien van vervoerswijze, vertrektijd en route. Goudappel speelt in op de dynamiek van verkeer en vervoer. Wij zien het wegennet als één geheel en gaan uit van een integrale benadering van bereikbaarheidsvraagstukken.Wij helpen klanten met een doelgerichte inzet van benuttingsmaatregelen en met optimaal management van verkeer en vervoer. We zorgen daarmee voor verbetering van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Ook voor de scheepvaart is verkeersmanagement een bruikbaar vak. Met op het land bewezen concepten, werken we aan vlotte, veilige en comfortabele doorstroming door rivieren en kanalen. Dat komt goed uit, want wij verwachten nog veel groei in (groene) mobiliteit via het water. Binnen de Goudappel-groep is MAPtm gespecialiseerd in operationeel verkeersmanagement, want we laten ook graag in de praktijk zien hoe het kan. Gerelateerde werkvelden: mobiliteitsdiensten., gedrag, ontwerp openbare ruimte, verkeersprognoses, strategie & beleid, IT-oplossingen en beter benutten.

lees meer

Verkeersprognoses

Wat brengt de toekomst? Verkeersmodellen bieden u zekerheid. Waar meningen en emoties vertroebelen, zorgen objectieve feitelijkheden voor een gezamenlijk toekomstbeeld. Goudappel is marktleider op het voorspellen van verkeer: nu, dadelijk, morgen, volgende week en in de verdere toekomst. En dat betekent voor uw plan- en besluitvormingsprocessen: verhelderende inzichten, overtuigingskracht, juridische borging en draagvlak. Daar gaat het ons om. Scroll naar beneden voor relevante voorbeelden Voor ons is ‘objectief vooruitkijken’ een tweede natuur. We kunnen geavanceerde prognoses maken op allerlei manieren, maar ook ‘even snel in dit en dat model kijken voor een eerste indruk’ is typisch Goudappel. Inhoud en proces gaan daarbij hand in hand. De toepassingswijze is minstens zo belangrijk als de voorspellende gave van een verkeersmodel. Een nieuwe oeververbinding in 2020 is een heel ander vraagstuk dan een optimale dienstregeling. Een Raad van State vraagt een andere presentatie dan een inloopavond voor aanwonenden. De één wil cijfers de andere 3D animaties. Een MER-traject kent een andere dynamiek dan explorerende visievorming of de operations van een geavanceerde verkeerscentrale. We kijken naar wegverkeer, openbaar vervoer, loopstromen en vaarwegen. Het goede nieuws voor u is: het is onze zorg om u van deze complexiteit te ontlasten. Onderbouwen en overtuigen We brengen uw ambitie of plan een stap verder, snel en in de goede richting. We laten mensen objectief zien en begrijpen wat de oorzaken en gevolgen van een verkeerssituatie zijn. Zo komt er meer ruimte voor discussies over echte keuzen tussen belangen en het vinden van creatieve oplossingen. Dit proces willen we, voor u en samen met u, doorlopen. Want gemeenschappelijk inzicht creëert immers draagvlak, ook bij de eventuele ‘verliezers’ in de uiteindelijke besluitvorming. Wij brengen voor elke situatie uw verkeer in beeld Verkeersprognose is een mooi vak. In huis werken meer dan 30 specialisten dagelijks met passie om slimme modellen te beheren, toe te passen en te verbeteren. We stonden eind ’60 aan de basis van het vak. Uit onze kennis ontstond softwareplatform OmniTRANS dat als onderdeel van Plan.DAT nu geldt als standaard voor Nederland, Belgie en Australie. Meer dan 250 gemeenten baseren zich voor hun mobiliteitsbeleid op één of meer van onze verkeersmodellen. Klaar voor de toekomst We absorberen relevante (real time) data en trends. Nederland vergrijst, individualiseert en gaat ‘nieuw werken’. Smart phones en routeborden geven actuele verkeersadviezen. Ook dat is vooruitkijken. We lopen qua modelleringstechniek voorop in innovatie, dankzij door de combinatie van Goudappel Coffeng en DAT.Mobility. Samen beheersen we de IT, de modelleringstechniek en de toepassingskennis, omdat we weten hoe prognoses ten dienste moeten staan van het proces. Uw proces, want verkeersmodellering is maatwerk. Het is onze kracht om dat maatwerk snel, betrouwbaar en kosteneffectief te bieden. De belangrijkste gerelateerde werkvelden: strategie & beleid, ICT-oplossingen, verkeer & mobiliteitsplannen, onderzoek en milieu.

lees meer

Duurzame mobiliteit

Goudappel maakt zich sterk voor een zo efficiënt en schoon mogelijk mobiliteitssysteem. Daarbij staan voor ons economische en sociale motieven centraal, want duurzaamheid is meer dan besparing op emissies, energie en omgeving. In onze aanpak spelen wij direct in op wat mensen en organisaties motiveert. Daarbij begint duurzame mobiliteit voor ons bij de bron: een optimale afstemming tussen omgeving en vervoersmogelijkheden. Alleen een mobiliteitssysteem dat ook blijft zorgen voor bereikbaarheid van werk en voorzieningen draagt werkelijk bij aan een duurzaam Nederland. Mobiliteit volgt uit wezenlijke behoeftenMobiliteit is het product van alle bewegingen van mensen en goederen. Mensen neigen naar maximalisatie van mobiliteit, omdat mobiliteit voortkomt uit wezenlijke behoeften. Aan elke verplaatsing ligt een motief ten grondslag; zakelijk, recreatief of sociaal. Verduurzaming van mobiliteit reikt dus veel verder dan infrastructuur. Drie pijlers: mensen, omgeving en vervoerVanuit deze invalshoeken geven wij richting aan verduurzaming van mobiliteit. Wat beweegt mensen tot duurzamer wonen, werken en verplaatsen? In onze aanpak spelen wij direct in op wat mensen en organisaties motiveert. Daarbij begint duurzame mobiliteit voor ons bij de bron: een optimale afstemming tussen omgeving en vervoersmogelijkheden. Practice what you preachOok voor onze eigen bedrijfsactiviteiten werken wij aan verduurzaming met CO2-reductie als resultaat. Klik hier voor ons beleid en onze positie op de CO2-Prestatieladder. Gerelateerde werkvelden: gedrag, fiets, strategie & beleid, milieu en openbaar vervoer.

lees meer

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›