Voor de Provincie Zuid-Holland heeft Goudappel Coffeng samen met partner Tauw de haalbaarheid onderzocht om op elf vooraf geselecteerde corridors R-Net in te voeren. R-Net is de productformule in de Randstad voor hoogwaardig openbaar vervoer dat kan concurreren met de auto. Snelheid, comfort en korte wachttijden zijn sleutelwoorden.

Van de elf corridors bestudeerden we eerst in welke mate er op de huidige buslijnen vertragingen optreden en wat de verhouding is tussen rijtijd per auto en per OV. Voor vertragingen analyseerden we in een quick scan de oorzaken en eventuele mogelijkheden om deze te verminderen. Daarbij ging het bijvoorbeeld om het aanleggen van busstroken, het aanpassen van rotondes of andere routes. Tauw maakte kostenramingen voor de ingrepen in de infrastructuur. Goudappel Coffeng heeft schattingen gemaakt van de te halen rijtijdwinst.
Tijdens de looptijd van het project zijn er twee grote bijeenkomsten georganiseerd voor de gemeenten en de vervoerders. Enkele besprekingen met de vervoerders hebben gezorgd voor extra duiding van uitkomsten.

R-Net gaat uit van korte reistijden, waarvoor het onder andere nodig is dat het aantal halten beperkt is. We hebben per corridor geanalyseerd op welk aantal halten de bus zou moeten stoppen, rekening houdend met de afweging tussen korte reistijd (weinig halten) en korte loop-/fietsafstanden naar de halte (veel halten). Verder hebben we per corridor berekend welke extra exploitatiekosten zullen ontstaan als de frequentie (het aantal ritten per uur) stapsgewijs wordt opgevoerd tot de R-Net frequentie. Ook de daardoor te verwachten toename van het aantal reizigers schatten we in.Per corridor zijn de kosten (infrastructuur, R-Net halten, meer ritten) en opbrengsten (meer reizigers, kortere rijtijd) berekend. Met toevoeging van een risico-analyse per corridor heeft dit geresulteerd in een verdeling van de corridors in drie prioriteitscategorieën. De Provincie Zuid-Holland heeft dit onder andere gebruikt bij de voorbereiding van de DAV-concessie, het contract voor het openbaar vervoer in het zuidelijk deel van de Provincie. Ook voor de Investeringsagenda OV zal het een rol gaan spelen.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Realisatie: 2016

Hendrik Bouwknegt

Functie:
adviseur openbaar vervoer
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 52 64 40 25
mail Hendrik

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›