Goudappel Coffeng - Adviseurs Verkeer en vervoer Home
 

Home

Goudappel Coffeng heeft een nieuwe website.
Dit is het ARCHIEF.
Nieuwe website: www.goudappel.nl


Betrouwbaarheid doorslaggevend in positieve MKBA voor Uithoflijn Utrecht
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft een bijdrage van 110 miljoen Euro toegezegd voor de Uithoflijn in Utrecht. Doorslaggevend hierbij was de positieve uitkomst van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) voor de toekomstige tramlijn tussen het Centraal Station en de Uithof. Berekeningen van Goudappel Coffeng laten zien dat de OV-vraag op deze verbinding de komende jaren nog met 50% groeit. Het bestaande bussysteem biedt onvoldoende capaciteit om het aantal reizigers in de toekomst betrouwbaar te vervoeren. Een tramlijn biedt wel de mogelijkheid om deze grote stromen te faciliteren met een hoge kwaliteit, zonder daarbij het overige verkeer ernstig te verstoren. >>

Spitsvrij Utrecht
Het mobiliteitsproject Spitsvrij is gericht op een betere bereikbaarheid van de driehoek Utrecht-Hilversum-Amersfoort. Vijfduizend autoforensen kunnen geld en tijd verdienen als zij de spits in de driehoek mijden. >>

Zuidnet A58, een innovatieve mobiliteitsaanpak
Het bedrijfsleven in Brabant en Zeeland wil het beheer, onderhoud, uitbreiding en exploitatie van de A58 tussen Vlissingen en Eindhoven overnemen. ZuidNet A58 wordt een voor Nederland unieke publiek-private mobiliteitsonderneming, die via het verkrijgen van een concessie volledig verantwoordelijk wordt voor de doorstroming op en de versnelde opwaardering van de gehele corridor A58.>>

Shared Space Experience biedt stof tot nadenken
De belangrijkste discussiepunten in relatie tot Shared Space liggen nog in duurzaam veilig, kwetsbare verkeersdeelnemers en de aansprakelijkheid van wegbeheerders. Tijdens de Shared Space Experience in Eindhoven spraken verschillende partijen over de do’s en dont’s omtrent uitvoering van het concept. >>

Q-HOT: Ontruimingstijden berekenen zonder liniaal
U wilt snel ontruimingstijden berekenen. Gebruikt u dan de door Goudappel Coffeng en Omnitrans International ontwikkelde tool Q-HOT. U kunt ontruimingstijden berekenen volgens de CROW-richtlijnen en naar eigen inzicht en ervaring de instellingen aanpassen. >>

Goede verkeersruimte maakt de stad : Mobiliteit 2.0
Nederland heeft rijke historische binnensteden. Een goede verkeersordening is hier van groot belang: aantrekkelijke straten en pleinen nodigen uit om te flaneren, te verblijven en terug te komen. Kiezen voor een hoogwaardige openbare ruimte is kiezen voor de toekomst van de stad. >>

Portfolio ontwerp verkeer en ruimte nu beschikbaar
Goudappel Coffeng maakt zich hard voor een goed ontworpen openbare ruimte. In onze ontwerpopgaven streven we altijd naar een optimale balans tussen verkeren en verblijven. Verkeer maakt onderdeel uit van de openbare ruimte, maar deze openbare ruimte is ook een leefomgeving. In nauwe samenwerking met u als klant, komen onze verkeerskundig ontwerpers, planologen, stedenbouwkundige en landschapsarchitect tot een passend ontwerp voor iedere omgeving. Bij dit ontwerpproces maken wij zoveel mogelijk gebruik van lokale kennis. Waar mogelijk betrekken wij belanghebbenden, zoals bewoners en ondernemers, bij dit proces. Alleen zó komen we tot een gedragen en prettige leefomgeving voor iedereen. >>Betrouwbaarheid openbaar vervoer kan beter
De betrouwbaarheid van het stedelijk openbaar vervoer kan sterk verbeteren door bij het ontwerp van infrastructuur en dienstregeling meer rekening te houden met betrouwbaarheid, en bovendien te kijken naar de betrouwbaarheid van vertrek- en aankomsttijd van reizigers, in plaats van de betrouwbaarheid van vertrek- en aankomsttijd van voertuigen. >>

Onderzoek vervangingspotentieel elektrische auto’s
Uit onderzoek van Goudappel Coffeng BV blijkt dat het voor ongeveer 5% van de huishoudens met één auto mogelijk is om over te stappen op een elektrische auto zonder concessies te doen aan hun huidige autoverplaatsingsgedrag. Kijken we ook naar de huishoudens met twee of meer auto’s, dan blijkt dat voor maximaal 15%

van de huishoudens de elektrische auto toereikend is. Een vergroting van de actieradius van de elektrische auto en het realiseren van meer oplaadpunten bij woningen vergroten het vervangingspotentieel aanzienlijk. >>


Pieter Hofstra derde commissaris bij Goudappel Coffeng Holding
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de heer ir. Pieter Hofstra benoemd als nieuw lid van de raad van commissarissen van Goudappel Coffeng.
Directie en raad van commissarissen waren al langere tijd op zoek naar een derde commissaris, die de huidige twee leden kan aanvullen met brede kennis en ervaring op het gebied van mobiliteitsadvisering en de overheid als opdrachtgever.
In de heer Hofstra, die vroeger directeur was van een verkeersadviesbureau en daarna in de Tweede Kamer de portefeuille Verkeer voor de VVD fractie beheerde, heeft Goudappel Coffeng Holding een uiterst geschikte kandidaat gevonden, die de adviserende en toezichthoudende functie van de raad zonder twijfel zal versterken.


De OV Klantenbarometer
Op donderdag 17 maart zijn in Utrecht de resultaten gepresenteerd van de OV Klantenbarometer 2010. Net als de vorige jaren waarderen de reizigers het openbaar vervoer met een algemeen rapportcijfer van 7,2. Met een score van 8,3 bleef het busvervoer op de Waddeneilanden aan kop van de ranking. Op de tweede en derde plaats staan de veerdiensten Dordrecht - Rotterdam en Amsterdam - Velsen met respectievelijk een 8,3 en een 8,1. >>

Gebruik van autogordels en kinderzitjes in 2010 opnieuw gestegen
Bestuurders van zowel personenauto’s als bestelauto’s droegen in 2010 vaker dan ooit hun gordel. Ook het gebruik van kinderzitjes en de juiste afstelling van hoofdsteunen nam toe. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Beveiligingsmiddelen in de auto 2010’, dat door Goudappel Coffeng is uitgevoerd in opdracht van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Het gordelgebruik verbeterde met respectievelijk twee en drie procent ten opzichte van 2008. In 2010 droeg 97% van de bestuurders van personenauto’s en 87 procent van de bestuurders van bestelauto’s de gordel. Tevens is het gordelgebruik onder passagiers op de achterbank van personenauto’s licht gestegen van 81 procent in 2008, naar 82 procent in 2010. >>

24 Platanen vormen jaarklok op plein Den Hoorn
Het Koningin Julianaplein in het hart van Den Hoorn, een dorp binnen de gemeente Midden-Delfland, had haar koninklijke allure verloren. De rommelige en gedateerde inrichting deden afbreuk aan het straatbeeld en zorgden voor onveilige verkeerssituaties. De ontwerpers van Goudappel Coffeng besloten in het plan de 24 platanen op het plein een prominente rol te laten spelen door ze de 24 uren van een dag te laten vertegenwoordigen. Samen functioneren ze als levende jaarklok. >>


200.000e SpitsScore is een feit
Op 14 maart is de 200.000e SpitsScore behaald in het project SpitsScoren van de Verkeersonderneming. Dagelijks zetten ruim 1.800 deelnemers zich in om de ochtendspits op de A15 richting het Rotterdamse
havengebied te mijden via SpitsScoren. Momenteel behaalt het project gemiddeld 765 spitsmijdingen per dag. Hiermee voldoet het project aan de doelstelling om de ochtendspits met 5% te reduceren. >>

Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel
Infrastructurele benadering alleen is niet genoeg

Aan de vooravond van de provinciale verkiezingen op dinsdag 1 maart organiseerde de Fietsersbond - in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) en het Fietsberaad - een symposium over snelle fietsroutes als vitale schakel in het mobiliteitsnetwerk. Goudappel Coffeng had een belangrijk aandeel in het symposium: workshop, rekenrapport en architectenwebsite. >>

Staatsecretaris Joop Atsma ontvangt het rekenrapport van Goudappel Coffeng

CrisisCactus: Overleven in droge tijden
De koers van het nieuwe kabinet is duidelijk: er moet flink bezuinigd worden op het openbaar vervoer. Om de weg te vinden in het woud van (on)mogelijkheden en de bezuinigingsopgave om te buigen naar sterker OV heeft Goudappel Coffeng een instrument ontwikkeld: de zogenaamde CrisisCactus. Dit instrument geeft inzicht hoe te overleven in droge tijden.>>

Kleine gemeenten op de bres voor CO2-reductie
Wilt u als kleine gemeente ook uw steentje bijdragen aan CO2-reductie? Uw gemeente heeft ongetwijfeld al veel geprobeerd. U hebt glasvezel gerealiseerd, er rijden elektrische auto’s en er is een aardgastankstation. Natuurlijk helpen deze initiatieven, maar u kunt zich ook richten op de belangrijkste veroorzaker van CO2-uitstoot, onze mobiliteit. In dit artikel leest u hoe u met de juiste initiatieven de huidige trend van het groeiende verkeer kunt doorbreken.

Rapport Rekenen aan 130 km/h : achtergrondinformatie
Kort nadat bekend werd dat volgens het regeerakkoord de maximumsnelheid op autosnelwegen omhoog zou gaan naar 130 km/u, hebben wij als onafhankelijk adviesbureau op het gebied van mobiliteit besloten om een aantal mogelijke effecten van de maatregel door te rekenen. >>

"Laat het regionaal spoor buiten spelen"
Onder deze prikkelende titel heeft Bas Govers een lezing op het symposium "regionaal spoor" van Railforum gegeven. Aanleiding voor het symposium vormt de constatering dat het regionaal spoor weliswaar potentie heeft, maar dat deze potentie onvoldoende van de grond lijkt te komen. Dit is bijzonder omdat het belangrijkste deel van de vervoermarkt, namelijk de markt tussen 10 en 40 kilometer, juist erg geschikt is voor het regionaal spoor. Het regionaal spoor zou daarmee een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid kunnen leveren. >>

Na SpitsScoren A15 nu ook Spitsvrij in Utrecht
Goudappel Coffeng werkt mee in consortium
In de regio Utrecht-Hilversum-Amersfoort start dit jaar een spitsmijdenproject. Provincie Utrecht wil onder andere met het project ‘Spitsvrij’ de bereikbaarheid van deze regio verbeteren. Goudappel Coffeng heeft deze aanbesteding in het consortium met BNV Mobility en Technolution gewonnen. Deze bedrijven werken ook samen aan SpitsScoren A15. Tijdens Spitsvrij in Utrecht gaan 5.000 vrijwillige deelnemers geld verdienen door het mijden van de spits. Zij doen dit door te kiezen voor alternatieven zoals thuiswerken en carpoolen.


Ondertekening contract door gedeputeerde Remco van Lunteren van de provincie Utrecht, als opdrachtgever voor Spitsvrij en Dirk Grevink (BNV Mobility), Jan van der Wel (Technolution) en Jaap Benschop (Goudappel Coffeng).

Spitsvrij - consortium persberichtRSS